Privacyverklaring

In onderstaande gegevens wordt  het woord cliënt gebruikt, hiermee wordt zowel een mannelijke als een vrouwelijke cliënt(e) bedoeld. Onderstaande voorwaarden gelden uiteraard ook voor koppels, die tegelijkertijd onder behandeling zijn.

Onder algemene voorwaarden worden bedoeld in onderstaande informatie alle gegevens voorkomend in alle onderstaande genoemde onderdelen:

Inleiding

Als Complementair Psycholoog/psychosociaal therapeute ben ik aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en geregistreerd onder registratienummer 9717. Daarnaast ben ik bij de Beroepsregister van Complementair Zorgverleners (BRCZ) ingeschreven met licentienummer 230222R.

Mijn beroepsmatig handelen is gebaseerd op de beroepscode van de NFG. Voor meer informatie kunt u de website van de NFG bezoeken.

Beroepscode

Uit de beroepscode van de NFG is het volgende overgenomen:

Uit de beroepscode van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) is het volgende overgenomen, aangepast aan mijn praktijk. Naast psychosociale therapie, integreer ik ook elementen van natuurgeneeskunde en orthomoleculaire therapie, alleen indien gewenst.

Psychologische en psychosociale hulpverlening aan de cliënt is voor mij, in mijn hoedanigheid als psycholoog, psychosociaal therapeut en complementair behandelaar, de primaire verplichting. In deze rol kan ik bekend raken met vertrouwelijke informatie. Hieruit vloeit de algemene verplichting voort om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en daarover het zwijgen te bewaren. Deze algemene verplichting tot geheimhouding wordt gezien als beroepsgeheim ten aanzien van alles wat mij in de uitoefening van mijn professionele activiteiten omtrent mijn cliënt bekend wordt. Dit is van cruciaal belang, aangezien de cliënt zich door zijn of haar hulpvraag in een afhankelijke positie bevindt.

Een consult bij mij kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen mijn consulten een belangrijke aanvulling zijn op het pad naar genezing. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Indien u onder behandeling bent of bent geweest bij een psychiater, psycholoog, of andere professionele hulpverlener, of indien u medicijnen gebruikt voor uw geestelijke gesteldheid, is het van belang dit aan te geven tijdens het intakegesprek.

Wet WGBO

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

  • Recht op informatie;
  • Toestemmings-vereiste voor een behandeling;
  • De plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
  • Recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
  • Geheimhouding van cliënt-gegevens.
  • Recht op vernietiging dossier

Alle hulpverleners, aangesloten bij beroepsvereniging de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode van deze vereniging.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorganisatie NFG. De NFG werkt met het WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg) -klachtenregelement en een geschillencommissie.

Privacy

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens (AVG). Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend.

 • De cliënt gaat ermee akkoord dat er verslag wordt gedaan van persoonlijke gegevens in zijn/haar cliëntendossier en dat deze digitaal of schriftelijk worden verwerkt en opgeslagen binnen het bestand van de behandelaar. Cliënt is altijd gerechtigd verslagen in te zien en daartoe een verzoek te doen.
 • De client gaat ermee akkoord, dat indien nodig, informatie wordt ingewonnen bij de behandelende huisarts van cliënt. Dit altijd vooraf in overleg met de cliënt.
 • De cliënt gaat er al dan niet mee akkoord dat gedurende de behandeling of achteraf, indien er een verwijzing door de huisarts van of andere verwijzer is gedaan, verslag wordt gedaan over resultaat en voortgang van de behandeling aan desbetreffende huisarts c.q. verwijzer(s). Dit altijd vooraf in overleg met de cliënt.

Aansprakelijkheid

Voor de begeleiding via therapie geldt dat ik, in mijn rol als therapeut, coach, counselor, en psycholoog, al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ik ben niet verantwoordelijk voor klachten en/of gedrag van mijn cliënt tijdens, na en buiten de sessies. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen klacht/gedrag en de gevolgen daarvan. Voor bijvoorbeeld pijn, pogingen tot zelfverminking of zelfdoding kan ik als behandelaar nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of verzorgers.

U vrijwaart mij tevens tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden.

Samenwerking

Praktijk Engel werkt samen met Praktijk Rode Roos. Als praktijk is er een verplichting om bij langdurige ziekte of bij overlijden een (tijdelijke) vervanger te hebben. Uiteraard bent u als client altijd vrij om een eventuele andere vervanger te zoeken.

Grenzen van de therapie

Als gekwalificeerd psycholoog ben ik toegewijd aan het bieden van hoogwaardige zorg binnen de grenzen van mijn expertise en de reikwijdte van de diensten die ik aanbied. Tijdens onze samenwerking zal ik u helder informeren over wat u kunt verwachten van de therapie en de mogelijke uitkomsten. Echter, er kunnen situaties ontstaan waarin uw behoeften mijn vakgebied overstijgen of waarin gespecialiseerde kennis vereist is die buiten mijn specialisaties valt.

In zulke gevallen is het wellicht noodzakelijk om u door te verwijzen naar andere professionals, zoals een huisarts voor medische kwesties, een GGZ-psycholoog voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, of andere gespecialiseerde hulpverleners die beter kunnen inspelen op uw specifieke behoeften. Deze doorverwijzingen worden gedaan met uw welzijn als hoogste prioriteit, en altijd in overleg met u, om te zorgen voor een continuüm van zorg dat het beste aansluit bij uw individuele situatie.

Het is belangrijk om te begrijpen dat therapie een proces is van samenwerking, waarbij openheid en eerlijkheid essentieel zijn voor effectieve hulpverlening. Ik ben hier om u te ondersteunen en te begeleiden binnen de kaders van mijn professionele capaciteit en ethische richtlijnen.

 

Verwachtingen van Therapie en Begeleiding

Als cliënt is het belangrijk te begrijpen dat, hoewel ik me volledig inzet om je te ondersteunen en te begeleiden door middel van kwalitatieve zorg en expertise, het succes van therapie of begeleiding ook afhangt van diverse factoren, waaronder je eigen inzet en omstandigheden buiten onze controle. Daarom kan er geen garantie worden gegeven op specifieke resultaten of uitkomsten van de behandeling of begeleiding.

Behandelend therapeut

Als jouw therapeut ben ik toegewijd aan jouw welzijn en ontwikkeling. Ik zal mijn kennis, vaardigheden, en ervaring inzetten om je te begeleiden naar jouw doelen. Echter, elke cliënt reageert anders, en succes is een persoonlijke en individuele ervaring. Het is mijn doel om een positieve verandering en groei te faciliteren, maar het uiteindelijke resultaat hangt af van een samenspel van inzet, persoonlijke groei, en externe factoren.

Cliënt kan nimmer aanspraak maken op resultaat uit behandeling / begeleiding gegeven door mij, onderstaand genoemd hulpverlener.

Behandelend therapeut:
Simone Engel


Eigenaar Praktijk Engel
www.PraktijkEngel.eu

Scroll naar boven
Contactgegevens
Simone Engel BSc
Wil je dat ik jou terugbel?

Vul hier je telefoonnummer in en ik bel je binnen 24 uur terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.